O cariera sustenabila. Speciile cheie si statutul lor local de conservare – proiect premiat la nivel national cu locul I

In perioada 2017-2018 echipa noastra a lucrat la un proiect de inventariere, monitorizare si evaluare a starii de conservare a speciilor de flora si fauna din zona Rezervatiei Naturale Magurile Baitei si a carierei Baita-Craciunesti aflata la limita zonei protejate, proiect sustinut de Heidelbergcement Romania, in cadrul concursului Quarry Life Award. La final proiectulnostru a fost apreciat si premiat cu locul I la nivel National.

 

Deși o carieră este reprezentată de activități industriale, fiind ea însăși un ecosistem cu valori specifice ale factorilor de mediu, ea nu este separată de ecosistemele din jur. Deoarece speciile nu cunosc granițe, între carieră și împrejurimi există „canale verzi” de conectivitate, care sunt folosite de speciile-cheie pentru furnizarea și schimbul de energie între carieră și împrejurimi.

Pentru a fi sustenabilă o carieră trebuie să menţină aceste conexiuni la niveluri optime. Prin urmare, există trei etape de urmat:

1. Un inventar al speciilor esențiale prezente la nivelul carierei și în împrejurimile acestuia

2. Evaluarea stării de conservare a speciilor esențiale

3. Adoptarea unui set de măsuri de conservare pentru a creşte starea de conservare a speciilor esenţiale identificate. În urma acestor trei etape vom aduce o vizibilitate reală asupra funcţionării ecosistemului carierei în legătură cu habitatele
naturale.

Prin urmare, am identificat 71 specii de ciuperci, 3 specii de ferigi, 77 de specii de plante superioare, 24 de specii de fluturi de zi, 32 de specii de fluturi de noapte, 72 de specii de nevertebrate, 7 specii de amfibieni, 5 specii de reptile, 29 specii de păsări (6 răpitoare de zi, 2 răpitoare de noapte, 20 de alte specii), 9 specii de mamifere mari, 4 specii mamifere insectivore mici, 7 specii de mamifere mici rozătoare, 9 specii de lilieci. Astfel, am identificat un număr total de 354 specii în cadrul carierei și în vecinătate, din care 281 au fost identificate drept specii-cheie pentru un sit de carieră durabil.

 

 

Evaluarea statutului local de conservare relevă următoarea repartizare a speciilor: specii rare – 3 specii de plante, 2 specii de fluturi de zi, 3 alte specii de insecte, 3 specii de amfibieni, 2 specii de reptile, 7 specii de păsări, 2 specii de mamifere mari, 3 specii de mamifere mici, 7 specii de lilieci; specii în declin: 4 specii de fluturi de zi, alte 5 specii de insecte, 5 specii de amfibieni, 3 specii de reptile, 9 specii de lilieci; specii prospere: toate celelalte specii care nu sunt enumerate în categoriile de mai sus, însumând 252 de specii. Toate speciile esențiale contribuie la schimbul de energie între carieră și habitate naturale fiind producători şi/sau consumatori.

 

În timpul activității noastre în zona studiată am descoperit trei amenințări majore care afectează în mod direct sau indirect biodiversitatea și, în special, conservarea speciilor cheie: pierderea habitatelor, braconajul și defrişări neautorizate, poluarea cu gunoi menajer.

 

Studiind aceste trei vulnerabilități principale ale carierei și zonei înconjurătoare am dezvoltat următoarele măsuri necesare pentru a spori statutul de conservare locală a speciilor cheie și pentru a asigura o gestionare durabilă a carierei. Reducerea poluanților care degradează calitatea ecosistemelor; Reducerea braconajului și a defrişărilor neautorizate; Conservarea peșterilor ca habitate de importanță deosebită pentru conservarea biodiversității; Reabilitarea habitatului; Reducerea
activităților de suprapăşunat; Menținerea pășunilor și a pajiștilor la nivele productive optime, inclusiv a coridoarelor
verzi din interiorul carierei; Menținerea calității corpurilor de apă din interiorul și din vecinătatea carierei.

 

 

 

 

 

 

 

Aplicând cele mai bune metode de conservare pentru speciile care au nevoie, atunci va fi mai ușor de aplicat și, menţinerea
pe termen lung a restaurării mediului. Prin evidențierea legăturilor dintre ecosistemul carierei și habitatele
înconjurătoare prin speciile-cheie asigurăm conștientizarea publică a complexității habitatelor unei cariere.

 

Eng.

Although a quarry is represented by industrial activities, being itself an ecosystem with specific environmental factors values, it is not separated by the surrounding ecosystems. As the species know no borders, between the quarry and the surroundings exists connective „green channels”. This channels are used by key species for supply and energy exchange between the quarry and the surroundings. In order to be sustainable a quarry management needs to maintain this connections at optimal levels.

Therefore, there are three steps to follow:
1. An inventory of the key species present at the quarry level and in the surroundings.

2. The conservation status
assessment of the key species.

3. Adopting a set of measures in order to increase the conservation status of the
identified key species.

Following this three steps will bring a real visibility over the quarry ecosystem functioning in connection with natural habitats. Therefore we have identified 71 mushroom species, 3 lichens species, 3 moss species, 3 fern species, 77 superior plant species, 24 day butterfly species, 32 night butterfly species, 72 other invertebrate species, 7 amphibian species, 5 reptile species, 29 bird species (6 day raptors, 2 night raptors, 20 other species), 9 large mammal species, 4 small insectivore mammal species, 7 small rodent mammal species, 9 bat species. Thus, we have identified a total of 354 species within the quarry site and in the vicinity, from which, 281 were identified as key species for a sustainable quarry site. The local conservation status assessment revealed the next repartition of the species: rare species – 3 plant species, 2 day butterfly species, 3 other insect species, 3 amphibian species, 2 reptile species, 7 bird species, 2 large mammal species, 3 small mammals species, 7 bat species; decline species: 4 day butterfly species, 5 other insect species, 5 amphibian species, 3
reptile species, 9 bat species; thriving species: All the other species that where not listed in the above categories,
summing 252 species.

All the key species are contributing to the exchange of energy between the quarry and the natural habitats being producer or consumers. During our work in the studied area we found three major threats that are directly or indirectly affecting biodiversity and especially key species conservation: habitat loss, poaching and timber theft, household garbage pollution. Studying this three main vulnerabilities of the quarry and surrounding area we developed the next necessary measures in order to increase the key species local conservation status and ensure a sustainable management of the quarry. Reducing pollutants that degrade quality of ecosystems; Reducing poaching and timber theft; Preserving caves as habitats of particular importance for biodiversity conservation; Habitat restoration; Reducing overgrazing activities; Maintaining grasslands and meadows at optimal productive levels, including green channels inside the quarry; Maintaining the quality of water bodies inside and in the vicinity of the quarry.

By applying the best conservation methods for the needing species will then be easier to apply and to long-term maintain environmental rehabilitation. By highlighting the connections between the quarry ecosystem and surrounding habitats trough the key species we ensure public awareness of the habitat complexity of a quarry

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *